Viidiyoowwan

Kabaja Ayyaana Cubbaa bara 2009 - Finfinnee Jaan-Meedaa

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Kabaja Ayyaana Kataraa Jaan-Meedaa

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Koomiishinii Poolisii Federaalaa jalatti biiroon mataasaa danda'ee yakka malaammaltummaa qoratu hundaa'era- muummee...

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan

Piroojaktiin balbal’isuu Buufata Xiyyaaraa Idil-addunyaa Boolee dhibbantaa 40 irra ga’eera

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan