Viidiyoowwan

Koomiishinii Poolisii Federaalaa jalatti biiroon mataasaa danda'ee yakka malaammaltummaa qoratu hundaa'era- muummee...

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan

Piroojaktiin balbal’isuu Buufata Xiyyaaraa Idil-addunyaa Boolee dhibbantaa 40 irra ga’eera

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Gibee 3

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Sakreetaariyaatiin koomaand poostii obbo Siraach Fageessaa ibsa haala yeroorratti laatan

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan